Ł-ITeE

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu (ŁUKASIEWICZ – ITeE) jest członkiem Sieci Badawczej Łukasiewicz, trzeciej co do wielkości sieci badawczo-rozwojowej w Europie, skupiającej ponad 30 instytutów w Polsce. Sieć koncentruje się na obszarach badawczych, takich jak: Zdrowie, Inteligentna Mobilność, Transformacja Cyfrowa oraz Zrównoważona Gospodarka i Energia. Dostarcza biznesowi atrakcyjne, szerokie i konkurencyjne rozwiązania technologiczne.

Łukasiewicz-ITEE powstała w 1986 roku i od tego czasu zdobyła międzynarodowe uznanie. Zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę interdyscyplinarną (łącznie 180 osób), z czego ponad 60% to pracownicy naukowi. Posiada uznaną pozycję koordynatora i wykonawcy projektów krajowych i międzynarodowych, w tym programów badawczych o znaczeniu strategicznym. Uczestniczy w badaniach i wdrożeniach w obszarach zaawansowanych rozwiązań technologicznych oraz edukacji i przedsiębiorczości.

Centrum Badań Kształcenia Zawodowego i Rozwoju Innowacji jest jednym z wydziałów istniejących w strukturze Łukasiewicz-ITeE, który zatrudnia 12 ekspertów B+R specjalizujących się w rozwoju kapitału intelektualnego dla innowacyjnej gospodarki, standaryzacji kwalifikacji i kompetencji zawodowych, ustawicznym kształceniu zawodowym oraz zapewnienie jakości edukacji formalnej i pozaformalnej.

Działalność Centrum skupia się w szczególności na:

  • rozwoju metod badawczych pedagogiki pracy, w tym diagnozy i prognozy nowych zawodów oraz kwalifikacji i umiejętności wymaganych przez zaawansowane technologie i inteligentne specjalizacje;
  • pełnieniu funkcji Zewnętrznego Podmiotu Zapewniania Jakości dla kwalifikacji rynkowych wprowadzonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;
  • wspieraniu nauczycieli VET i doradców zawodowych w rozwoju procesów edukacyjnych, m.in. projektowanie programów szkolenia zawodowego i multimedialnych pakietów edukacyjnych;
  • wspieraniu rozwoju umiejętności wymaganych przez innowacyjną gospodarkę opartą na wiedzy;
  • upowszechnianiu wyników badań, transferze wiedzy dla rozwoju edukacji formalnej i pozaformalnej oraz redakcji kwartalnika naukowo-badawczego „Dziennik Edukacji Ustawicznej Dorosłych” (Journal of Continuing Education).

Dr Jolanta Religa – doktor nauk pedagogicznych, specjalność zawodowa: kształcenie ustawiczne, polityka edukacyjna a rynek pracy, standaryzacja kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe. Projektuje i realizuje prace badawcze i wdrożeniowe m.in. w zakresie analiz rynku pracy, w tym trendów w zakresie wymagań kwalifikacyjnych dla pracowników, nauczania i uczenia się w procesach pracy, formalnych i nieformalnych systemów kształcenia i szkolenia dorosłych, zapewnienia jakości nauczania i uczenia się procesy. Opracowuje i wdraża innowacyjne metody pracy grupowej. Projektuje, realizuje, opiniuje krajowe i międzynarodowe projekty badawcze (łącznie ponad 20 projektów).

Dr Krzysztof Symela – doktor nauk pedagogicznych. Kierownik Centrum Badań Kształcenia Zawodowego i Rozwoju Innowacji. Specjalność zawodowa: pedagogika pracy, andragogika, polityka edukacyjna a rynek pracy, sektorowe ramy kwalifikacji, nowe generacje standardów kwalifikacji i kompetencji zawodowych, programy modułowe i pakiety edukacyjne. W latach 2008-2009 Dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w MEN odpowiedzialny za zarządzanie i koordynację systemu kształcenia i szkolenia zawodowego w Polsce. Redaktor naczelny „Journal of Continuing Education”.

Tomasz Sułkowski – badacz, koordynator zespołu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości dla kwalifikacji rynkowych (Zintegrowany System Kwalifikacji). Specjalność zawodowa: wymagania kompetencyjne rynku pracy, kwalifikacje i zapewnienie ich jakości, walidacja i certyfikacja kompetencji, informatyka w procesach uczenia się/nauczania, systemy zapewniania jakości.