DLEARN

Europejska Sieć Kształcenia Cyfrowego (DLEARN) ma na celu sprostanie wyzwaniom związanym z rewolucją cyfrową w zakresie niedopasowania umiejętności cyfrowych w kierunku aktywizacji społeczeństwa cyfrowego.

Jej cele charakteryzują 4 słowa kluczowe: UDOSTĘPNIJ, POŁĄCZ, POMNÓŻ, WZMOCNIJ. Rzeczywiście, DLEARN gromadzi różne praktyki i pomysły, pochodzące od organizacji z całej Europy, aby odzwierciedlić, przemyśleć i uruchomić nowe inicjatywy, mające na celu waloryzację i poprawę cyfrowego uczenia się.

Dlatego dwa główne cele promowane przez sieć DLEARN to:

 • Rozwijanie i wykorzystywanie umiejętności cyfrowych dla każdego obywatela, w każdym wieku, na wszystkich poziomach;
 • Wspieranie cyfrowego uczenia się lub innymi słowy wykorzystanie narzędzi i metod ICT, aby uczenie się było bardziej atrakcyjne, skuteczniejsze, bardziej elastyczne i aby zagwarantować wszystkim równy dostęp.

Sieć składa się z 27 różnych organizacji z 16 krajów UE, aktywnych w dziedzinie edukacji i cyfrowego uczenia się na różnych poziomach. Między innymi członkami DLEARN są stowarzyszenia, ośrodki edukacyjne (edukacja dorosłych), ośrodki szkoleniowe, dostawcy usług edukacyjnych ICT, eksperci ICT, organizacje pozarządowe, MŚP, uniwersytety, szkoły zawodowe, ośrodek szkolenia dorosłych.

Sieć jest zorganizowana w 4 główne grupy robocze, które reprezentują obszar edukacji i zakres, który obejmuje swoją działalnością DLEARN.

 • Kształcenie dorosłych i młodzieży: promowanie świadomości i kompetentnego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w społeczeństwie.
 • Szkolnictwo wyższe: wspieranie metody uczenia, zorientowanego na studenta oraz upowszechnianie innowacyjnych metod edukacyjnych.
 • Edukacja szkolna: poprawa pedagogiki i nauczania za pomocą narzędzi ICT i innowacyjnych praktyk.
 • Kształcenie i szkolenie zawodowe: wzmocnienie edukacji cyfrowej w celu przezwyciężenia niedopasowania umiejętności i wspierania innowacyjnego modelu szkolenia.

Sieć jest aktywna poprzez swoich członków w różnych działaniach:

 • ICT / nowe technologie / kompetencje cyfrowe.
 • Edukację międzykulturową / międzypokoleniową i uczenie się przez całe życie.
 • Nowe innowacyjne programy nauczania / metody nauczania / rozwój szkoleń.
 • Naukę przedsiębiorczości – edukacja przedsiębiorcza.
 • Rozwój młodzieży i podniesienie kompetencji, zwłaszcza osób potrzebujących. W tym celu DLEARN jest bardzo aktywny w eksperymentowaniu z nowym modelem edukacji młodzieży. Możliwe jest to dzięki niektórym projektom już realizowanym w ramach programu Erasmus+.
 • Rozwój innowacyjnych narzędzi edukacyjnych poprzez podejście oparte na grach, aplikacjach mobilnych i platformach interaktywnych, angażujących uczniów.
 • Promowanie i wdrażanie europejskich narzędzi przejrzystości w edukacji i szkoleniach (ECVET, EQAVET itp.).

Sieć może liczyć na doświadczenia własnego personelu, ale także na know-how i silne relacje zaangażowanych członków, którzy są aktywnie włączani w ulepszanie współpracy, a także propagowanie celów związanych z: 1) tworzeniem więzi między organizacjami lokalnymi a instytucjami europejskimi, aby umożliwić zaistnienie potrzeb lokalnych, 2) poprawieniem kompleksowości narzędzi przejrzystości (EQF, ECVET, EQAVET), aby były bardziej zrozumiałe dla obywateli i organizacji oraz z 3) promowaniem cyfrowego uczenia się poprzez udział w odpowiednich grupach roboczych oraz grupach interesu na poziomie Komisji Europejskiej i Parlamentu.

Gianluca jest założycielem i prezesem European Digital Learning Network. Jest przedsiębiorcą, partnerem i dyrektorem generalnym w Eurocrea Merchant, ekspertem w zakresie polityki edukacyjnej i szkoleniowej, funduszy i działań na poziomie europejskim. Jako Biegły Rewident posiada bogate doświadczenie w zakresie innowacji i przedsiębiorczości oraz integracji Trójkąta Wiedzy, w szczególności w zakresie promowania współpracy naukowo-akademicko-biznesowej. Były członek zarządu EBN, międzynarodowej sieci ponad 150 certyfikowanych pod względem jakości EU|BIC (centrów biznesu i innowacji) oraz 100 innych organizacji wspierających rozwój i wzrost innowacyjnych przedsiębiorców, start-upów i MŚP. W ramach EBN podczas swojej kadencji był również przewodniczącym Europejskiej Grupy Interesów Strategicznych Edukacji i Przedsiębiorczości.

Martina Manfredda posiada tytuł licencjata prawa publicznego i międzynarodowego Uniwersytetu w Turynie we Włoszech oraz magistra ekonomii społecznej Uniwersytetu w Trydencie we Włoszech. Posiada uznaną wiedzę specjalistyczną w zakresie zarządzania i wdrażania projektów UE, relacji instytucjonalnych i public relations oraz finansowania publicznego UE. Jej doświadczenia zawodowe w różnych organizacjach VET, udoskonaliło jej umiejętności w zakresie projektowania i zarządzania projektami europejskimi oraz budowania i zarządzania partnerstwem w wymiarze międzynarodowym.