Έργο

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ


Η κρίση από τον COVID-19 έχει διαταράξει την εκπαιδευτική διαδικασία, ιδίως στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπου η ψηφιακή ετοιμότητα δεν ήταν ομοιόμορφη.

Το έργο Q4EDU αποσκοπεί στην υποστήριξη των ιδρυμάτων ΕΕΚ στη διαδικασία ψηφιοποίησής τους, όχι μόνο εστιάζοντας σε διαδικτυακά εργαλεία, μεθόδους αξιολόγησης και εξέτασης, αλλά και σχεδιάζοντας ένα πλαίσιο για την αξιολόγηση της ψηφιακής ετοιμότητας σε επίπεδο ΕΕΚ.

Ο κεντρικός στόχος του έργου Q4EDU είναι να προσφέρει μια μεθοδολογία για ένα σχέδιο ποιότητας στα κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και στους εκπαιδευτές για να μπορέσουν: 1) να υιοθετήσουν μια ποιοτικοκεντρική οπτική γωνία για τις υπηρεσίες και τις εσωτερικές λειτουργίες τους, 2) να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της ετοιμότητας της ψηφιακής εκπαίδευσης, 3) να αξιολογήσουν την προσαρμοστικότητα των μεθόδων κατάρτισης, 4) να αξιολογήσουν την ποιότητα της διαδικτυακής/ εξ αποστάσεως/ μικτής μάθησης στη μετά Covid-19 εποχή.

Το έργο Q4EDU σκοπεύει να:

  • Αξιολογήσει ένα μείγμα μεθόδων και μοντέλων διασφάλισης ποιότητας και να παρέχει το καινοτόμο πλαίσιο Q4EDU,
  • Προετοιμάσει το πρόγραμμα σπουδών ECVET για έναν εμπειρογνώμονα και να αναπτύξει μια νέα μεθοδολογία για εξειδικευμένη εκπαίδευση,
  • Αναπτύξει περιεχόμενο εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια ποιότητας και τους δείκτες επιδόσεων,
  • Αναπτύξει το εργαλείο αξιολόγησης της ψηφιακής ετοιμότητας που ενσωματώνει το προτεινόμενο πλαίσιο Q4EDU, και να διεξάγει δοκιμές και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων,
  • Αναπτύξει έγγραφο σύστασης πολιτικής/κατευθυντήριων γραμμών.

Q4EDU ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ


Το έργο και οι δραστηριότητές του απευθύνονται κυρίως σε εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι οποίοι θέλουν να εξοικειωθούν με την αξιολόγηση υψηλής ποιότητας της μεικτής/διαδικτυακής/ εξ αποστάσεως μάθησης. Στις δευτερεύουσες ομάδες-στόχους περιλαμβάνονται οι πάροχοι ΕΕΚ (π.χ. σύμβουλοι, διευθυντές κ.λπ.), οι οποίοι θέλουν να αξιολογήσουν την ψηφιακή ετοιμότητα του οργανισμού τους.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Q4EDU

Αξιοποιώντας τη μεθοδολογία Q4EDU, τα κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης θα εμπλουτίσουν και θα εξασφαλίσουν αυξημένη ποιότητα τόσο σε επίπεδο μαθημάτων όσο και δευτερευόντως σε οργανωτικό επίπεδο, θα γίνουν ψηφιακά έτοιμα ενσωματώνοντας διάφορες εκπαιδευτικές μεθόδους στα προγράμματά τους, θα επιτύχουν την ψηφιακή πληρότητα, θα καταστήσουν τα μαθήματα ελκυστικά και θα ανταποκριθούν στις προσδοκίες των εκπαιδευόμενων.

Πνευματικά προϊόντα

“ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ” (Ο1), το οποίο θα αποτελείται από μια καινοτόμο μεθοδολογία για την αξιοποίηση γνωστών μοντέλων αριστείας ποιότητας και αναγνωρισμένων μεθοδολογιών.

“ECVET ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΑΙΔΕΥΣΗΣ” (O2), ένα είδος προγράμματος σπουδών ECVET, το οποίο θα αναπτύξει μια νέα μεθοδολογία για εξειδικευμένη κατάρτιση σχετικά με την αξιολόγηση της ψηφιακής ετοιμότητας στην ΕΕΚ.

“ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ” (O3), ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα χρήσιμο για να εξοικειωθούν με τις αξιολογήσεις ποιότητας, τους δείκτες/κριτήρια και να αξιολογήσουν την ψηφιακή ετοιμότητα του κέντρου ΕΕΚ τους.

“ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ” (DigiRAsT) (O4), ένα εργαλείο για την παροχή γρήγορων αξιολογήσεων σχετικά με την ψηφιακή ετοιμότητα σε επίπεδο μαθημάτων ή οργανισμού.

“ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ” (Ο5), αποσκοπούν στην έναρξη μιας διαδικασίας δημιουργίας ικανοτήτων για την ευαισθητοποίηση των υπευθύνων λήψης αποφάσεων σχετικά με τα δυνητικά οφέλη από τη διάδοση του Μεθοδολογικού Πλαισίου Αξιολόγησης της Ψηφιακής Ετοιμότητας.