DLEARN

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ψηφιακής Μάθησης (DLEARN) στοχεύει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που φέρνει η ψηφιακή επανάσταση όσον αφορά την αναντιστοιχία των ψηφιακών δεξιοτήτων, προς μια ψηφιακή κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.

Οι στόχοι του χαρακτηρίζονται από 4 λέξεις-κλειδιά: ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ, ΣΥΝΔΕΩ, ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΩ, ΕΝΙΣΧΥΩ. Πράγματι, το DLEARN είναι ένας συλλέκτης πρακτικών και ιδεών, που συγκεντρώνει διάφορους οργανισμούς στην Ευρώπη για να προβληματιστούν, να σκεφτούν και να ενεργοποιήσουν νέες πρωτοβουλίες, προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης και της βελτίωσης της ψηφιακής μάθησης.

Ως εκ τούτου, οι δύο κύριοι στόχοι που προωθεί το δίκτυο είναι:

 • Ανάπτυξη και υιοθέτηση ψηφιακών δεξιοτήτων για κάθε πολίτη, κάθε ηλικίας, σε όλα τα επίπεδα,
 • Προώθηση της ψηφιακής μάθησης, ή με άλλα λόγια της χρήσης εργαλείων και μεθόδων ΤΠΕ για να γίνει η μάθηση πιο ελκυστική, πιο αποτελεσματική, πιο ευέλικτη και να εξασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση σε όλους.

Το δίκτυο αποτελείται από 27 διαφορετικούς οργανισμούς από 16 χώρες της ΕΕ, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης και της ψηφιακής μάθησης σε διάφορα επίπεδα. Μεταξύ άλλων, μέλη του DLEARN είναι ενώσεις, εκπαιδευτικά κέντρα (εκπαίδευσης ενηλίκων), κέντρα κατάρτισης, πάροχοι εκπαιδευτικών υπηρεσιών ΤΠΕ, εμπειρογνώμονες ΤΠΕ, ΜΚΟ, ΜΜΕ, πανεπιστήμια, επαγγελματικές σχολές, κέντρα κατάρτισης ενηλίκων.

Το δίκτυο είναι οργανωμένο σε 4 κύριες ομάδες εργασίας που αντιπροσωπεύουν τον τομέα της εκπαίδευσης και το πεδίο εφαρμογής που καλύπτει το DLEARN μέσω των δραστηριοτήτων του.

 • Εκπαίδευση ενηλίκων και νεολαίας: προώθηση της ευαισθητοποίησης και της ικανής αξιοποίησης των ΤΠΕ στην κοινωνία.
 • Τριτοβάθμια εκπαίδευση: για την ενίσχυση των φοιτητών σε περιβάλλοντα μάθησης και καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους.
 • Σχολική εκπαίδευση: βελτίωση της παιδαγωγικής και της διδασκαλίας με εργαλεία ΤΠΕ και καινοτόμες πρακτικές.
 • Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση: ενίσχυση της ψηφιακής εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων και προώθηση καινοτόμων μοντέλων κατάρτισης.

Το δίκτυο δραστηριοποιείται μέσω των μελών του σε διάφορες δραστηριότητες:

 • ΤΠΕ / νέες τεχνολογίες / ψηφιακές ικανότητες.
 • Διαπολιτισμική/διαγενεακή εκπαίδευση και δια βίου μάθηση.
 • Νέα καινοτόμα προγράμματα σπουδών / εκπαιδευτικές μέθοδοι / ανάπτυξη μαθημάτων κατάρτισης.
 • Επιχειρηματική μάθηση – επιχειρηματική εκπαίδευση.
 • Ενίσχυση της νεολαίας και ενίσχυση των ικανοτήτων, ιδίως εκείνων που έχουν ανάγκη. Για το σκοπό αυτό, το DLEARN είναι πολύ ενεργό στον πειραματισμό νέων μοντέλων εκπαίδευσης στον τομέα της νεολαίας χάρη σε ορισμένα έργα που ήδη τρέχουν στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.
 • Ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων μέσω της προσέγγισης που βασίζεται σε παιχνίδια, κινητών εφαρμογών και διαδραστικών πλατφορμών για την εμπλοκή των μαθητών.
 • Προώθηση και εφαρμογή των ευρωπαϊκών εργαλείων διαφάνειας για την εκπαίδευση και την κατάρτιση (ECVET, EQAVET κ.λπ.).

Το δίκτυο μπορεί να βασίζεται στις εμπειρίες του προσωπικού του, αλλά και στην τεχνογνωσία και τις ισχυρές σχέσεις των εμπλεκόμενων μελών που δεσμεύονται ενεργά να ενισχύσουν τη φωνή του δικτύου, καθώς και να βελτιώσουν τη συζήτηση και να υποστηρίξουν τους στόχους: 1) να δημιουργήσουν δεσμούς μεταξύ των τοπικών οργανώσεων και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, ώστε να αναδειχθούν οι τοπικές ανάγκες, 2) να βελτιώσουν την πληρότητα των εργαλείων διαφάνειας (EQF, ECVET, EQAVET) ώστε να είναι πιο κατανοητά από τους πολίτες και τις οργανώσεις και 3) να προωθήσουν την ψηφιακή μάθηση μέσω της συμμετοχής σε σχετικές ομάδες εργασίας και ομάδες συμφερόντων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Κοινοβουλίου.


Ο Gianluca Coppola είναι ιδρυτής και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ψηφιακής Μάθησης. Είναι επιχειρηματίας, εταίρος και γενικός διευθυντής της Eurocrea Merchant, ειδικός σε θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής, χρηματοδοτήσεων και δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ως ορκωτός λογιστής και ορκωτός ελεγκτής, έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, καθώς και εμπειρία στην ολοκλήρωση του τριγώνου της γνώσης, ιδίως στην προώθηση της συνεργασίας έρευνας-πανεπιστημίων-επιχειρήσεων. Πρώην μέλος του διοικητικού συμβουλίου του EBN, του διεθνούς δικτύου περισσότερων από 150 πιστοποιημένων με ποιότητα EU|BICs (κέντρα επιχειρήσεων και καινοτομίας) και 100 άλλων οργανισμών που υποστηρίζουν την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματιών, νεοφυών επιχειρήσεων και ΜΜΕ. Στο πλαίσιο του EBN κατά τη διάρκεια της θητείας του, ήταν επίσης πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομάδας Στρατηγικού Ενδιαφέροντος για την Εκπαίδευση και την Επιχειρηματικότητα.


Η Martina Manfredda είναι κάτοχος πτυχίου Δημόσιου και Διεθνούς Δικαίου από το Πανεπιστήμιο του Τορίνο, Ιταλία, και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Κοινωνική Οικονομία από το Πανεπιστήμιο του Τρέντο, Ιταλία. Διαθέτει αναγνωρισμένη εμπειρογνωμοσύνη στη διαχείριση και υλοποίηση έργων της ΕΕ, στις θεσμικές και δημόσιες σχέσεις και στη δημόσια χρηματοδότηση της ΕΕ. Οι επαγγελματικές της εμπειρίες σε διάφορους οργανισμούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ενίσχυσαν τις δεξιότητές της στον σχεδιασμό και τη διαχείριση ευρωπαϊκών έργων και στη δημιουργία και διαχείριση διεθνών συνεργασιών.