Το έργο Q4EDU αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου εργαλείου που θα υποστηρίζει την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και των εσωτερικών λειτουργιών που εκτελούνται από φορείς που προσφέρουν Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ). Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από εκπροσώπους έξι οργανισμών από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Θα αναπτύξουν μια μεθοδολογία σχεδίου ποιότητας για τα κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και ένα εργαλείο για την αξιολόγηση της ετοιμότητας για την εφαρμογή μιας ψηφιακής διαδικασίας μάθησης.